VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CK DAKA

 
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T zabezpečuje služby stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových služieb.
 
I. Základné ustanovenia
Obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. (ďalej len "Obchodné podmienky") platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou CK DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T (ďalej len "CK DAKA") a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa.

II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – CK DAKA,
b) Objednávateľ (Zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
2. Zmluvný vzťah medzi CK DAKA a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.
3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom.
4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na stránke www.ckdaka.sk alebo www.cestovnakancelariadaka.sk), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše,
c) zaplatením zájazdu.
5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom, príp. medzi obchodným zástupcom CK DAKA a Zákazníkom, dochádza prijatím Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany CK DAKA (Potvrdenie o prijatí objednávky), príp. jeho obchodným zástupcom.
6. Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) sa uzatvárajú priamo na stránkach www.ckdaka.sk  alebo www.cestovnakancelariadaka.sk, a to objednaním vybraného zájazdu, následným vyplnením objednávkového formuláru a uvedením všetkých účastníkov zájazdu, vrátane dátumov narodenia účastníkov zájazdu. V prípade, že je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava, pre jej uplatnenie je potrebné uviesť kód príslušného zľavového kupónu (ďalej len „kupón").
7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku)  je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo telefonicky. V prípadne písomnej, či telefonickej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky CK DAKA), termín zájazdu a číslo kupónu, ak je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava.
8. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do 5 pracovných dní nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK DAKA môže rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu stornopoplatku v zmysle bodu VI A týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu bude zostávať menej ako 5 pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný uhradiť sumu za zájazd bezprostredne, max. do druhého dňa.

III.  Ceny služieb
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania zájazdu. CK DAKA si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.
 
IV. Platobné podmienky
1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku. Ak tak neurobí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, CK DAKA je oprávnená stornovať zájazd objednaný Zákazníkom. CK DAKA je v takomto prípade povinná do 3 pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať klientovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.
2. Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke,
- zľavovým kupónom – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň kedy došlo k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky).
3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.
4. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.
 
V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde
1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK DAKA od dohodnutého obsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.
2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAKA nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK DAKA teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK DAKA.
3. CK DAKA je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok V, bod 5 (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené. 
4. CK DAKA si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK DAKA nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu. 
6. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
7. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
8. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a) zákazníkom, 
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, 
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

VI. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty
1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu CK DAKA,
b) podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.
2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou záznamu na predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (táto možnosť nie je prípustná, ak do začatia zájazdu zostáva menej ako 7 dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník služby zakúpil.
3. CK DAKA môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je Zákazník povinný uhradiť CK DAKA náklady spojené so spiatočnou dopravou.
4. CK DAKA je oprávnená zájazd zrušiť nasledovných prípadoch:
a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK DAKA nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CK DAKA povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu.
5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 30 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA.
Uvedené platí len na autobusové zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch je letenka kupovaná na meno a preto zmeny osoby niesú prípustné.
6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky:

  1. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
a) Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, bod 2). V prípade, že Objednávateľ (Zákazník) zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
Výška stornopoplatkov:
- 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 %  z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednaných služieb.
V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.
b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
c) v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
  1. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CK DAKA):
a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK DAKA poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je CK DAKA povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (Zákazníkovi).

VII.  Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK DAKA tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK DAKA povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK DAKA rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
7. CK DAKA nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK DAKA nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka (Objednávateľa)

Práva Zákazníka (Objednávateľa):

1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK DAKA známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK DAKA neskôr dozvedela.
3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.
4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku VII. týchto Obchodných podmienok.
5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke)  a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami.
6. Zákazník má právo písomne oznámiť CK DAKA, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI, bod 5 Obchodných podmienok. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. bod 8 týchto Obchodných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je CK DAKA schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK DAKA písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.
7. Zákazník má právo na obdŕžanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CK DAKA pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník je povinný poskytnúť CK DAKA potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK DAKA.
2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Obchodných podmienok.
3. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK DAKA.
4. Zákazník je povinný prevziať od CK DAKA všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
5. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK DAKA alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....).
6. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK DAKA a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK DAKA oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
7. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu.
8. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
9. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
10. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK DAKA.
11. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.
 
IX. Práva a povinnosti CK DAKA:
Práva CK DAKA:
1. CK DAKA má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom (Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK DAKA má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
2. CK DAKA má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.
3. CK DAKA má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už slúbené služby.
4. V prípade dvoch alebo viacerých autobusov počas jedného termínu má CK DAKA právo presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým môže zmeniť hotel či autobus.


Povinnosti CK DAKA:
1. CK DAKA je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK DAKA pre prípad jej úpadku.
2. CK DAKA je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
3. CK DAKA je povinná najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi (Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK DAKA tieto informácie a doklady Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
4. CK DAKA je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK DAKA aj komplexného poistenia Objednávateľa (Zákazníka), avšak len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK DAKA.
5. CK DAKA nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

X. Podmienky účasti na zájazde
1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz).
2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

XI. Poistenie proti insolventnosti CK DAKA
1. Cestovná kancelária DAKA, s. r. o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK DAKA z dôvodu úpadku:
a) neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané CK DAKA.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 16. 02. 2016
2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK DAKA sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu.
3. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov 
            Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK DAKA v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CK DAKA, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK DAKA. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je CK DAKA povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK DAKA sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

Alternatívne riešenie sporov
Klient  má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“)  obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva. Klient môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK pričom právo voľby má klient.

Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s